Kultuuriteated

Kultuuriuudised
Kultuuriuudised

Vastavalt Eesti Rahvusringhäälingu seaduse § 11 lg 4) võib rahvusringhääling edastada tasuta teateid mittetulundusliku iseloomuga avalike ürituste ja sündmuste kohta või kutsuda üles teatud käitumisele, kui see on avalikes huvides.

Taotluse avaliku teate edastamise kohta leiate SIIT

Lisainfo:
Tiina Leedu
[email protected]
tel 611 4148

***

TEADETE EDASTAMISE KORD EESTI RAHVUSRINGHÄÄLINGUS
Muudetud juhatuse 03.05.2017 otsusega nr 1.1

1. Käesolev "Teadete edastamise kord Eesti Rahvusringhäälingus" (edaspidi – kord) on kehtestatud Eesti Rahvusringhäälingu seaduse § 11 lg 4 alusel.

2. Kord reguleerib Eestis toimuvatest mittetulunduslikest avalikest ja heategevusüritustest üldist huvi pakkuvate teadete edaspidi - teated), samuti sotsiaalse iseloomuga üleskutsete edastamist
ERR-i programmides.

3. Avalikkusele üldist huvi pakkuvad mittetulunduslikud avalikud üritused (edaspidi – avalikud üritused) korra tähenduses on Eestis toimuvad avalikkusele üldist huvi pakkuvad näitused (va
näitus-müügid), kontserdid, etendused, filmide linastused, spordivõistlused ja muud kultuuriüritused, tingimusel, et üritusele on avalik juurdepääs, üritus ei taotle kasumit, üritust
finantseerib osaliselt või täielikult avalik sektor.

4. Heategevusüritused korra tähenduses on Eestis toimuvad üritused, mille korraldamisest saadav tulu kasutatakse olulises osas heategevuslikuks otstarbeks.

5. Mittetulunduslikeks avalikeks üritusteks või heategevusüritusteks ei loeta reklaami (promotsiooni) eesmärgil korraldatavaid üritusi ja poliitiliste erakondade või liikumiste poolt või
tellimusel korraldatavaid üritusi, samuti õppeasutuste, klasside, külade ja teisi sarnaseid kokkutulekuid.

6. Sotsiaalse iseloomuga üleskutsed (edaspidi – üleskutsed) korra tähenduses on sotsiaalselt soovitavat käitumist (liiklusohutus, haiguste ennetus, tervisekaitse jms), integratsiooni,
keskkonnakaitset ja heategevust propageerivad üleskutsed.

7. Teated ning üleskutsed edastatakse ERR-i programmides tasuta.

8. Avalikest üritustest ja heategevusüritustest teadete ning üleskutsete edastamist võib ERR-ilt taotleda avaliku ürituse korraldaja või riigiasutus.

9. Isik, kes taotleb ERR-ilt avalikust üritustest või heategevusüritustest teate või üleskutse edastamist peab ERR-ile esitama taotluse, milles tuleb märkida:
9.1 taotleja nimi, registrikood, aadress ja sidevahendite numbrid;
9.2 millisest üritusest teate edastamist taotletakse, kus ja millal üritus läbi viiakse (avalikust üritusest või heategevusüritustest teate edastamise taotlemise korral) ning nimekirja avaliku
sektori organisatsioonidest-asutustest, mis antud üritust osaliselt või täielikult finantseerivad;
9.3 millise üleskutse edastamist taotletakse (üleskutse edastamise taotlemise korral);
9.4 avaliku mittetulundusliku ürituse puhul taotleja kinnitus, et tegemist on üldist huvi pakkuva teatega;
9.5 heategevusürituse puhul taotleja kinnitus, et tegemist on üldist huvi pakkuva teatega ning nimetatud ürituse korraldamisest saadav tulu kasutatakse olulises osas heategevaks otstarbeks;
9.6 üleskutse edastamisel taotleja kinnitus, et tegemist on sotsiaalse iseloomuga üleskutsega;
9.7 teate või üleskutse edastamise ajavahemik ja soovitud programmid;
9.8 taotleja kinnitab, et ta võtab endale täieliku vastutuse taotluses toodud andmete õigsuse eest ja kohustub hüvitama nende võimaliku ebaõigsusega ERR-ile või kolmandale isikule tekitatud
kahju kogu ulatuses.

10. Taotleja annab taotluse esitamisega ERR-ile loa p 15 nimetatud klipi ERR-is edastamiseks punktis 9.7 nimetatud ajavahemikul piiramatu arv kordi.

11. Klippide tootmisega seotud kulud kannab taotleja.

12. Korra punktis 9 nimetatud taotlus tuleb esitada ERR-ile raadioklipi edastamise taotlemise korral hiljemalt 4 (neli) ja teleklipi edastamise taotlemise korral hiljemalt 8 (kaheksa) nädalat enne teate või üleskutse taotletavat esmaedastamise aega. Igaks järgnevaks kalendriaastaks alustatakse taotluste vastuvõttu 1. novembril. Taotluse õigeaegne esitamine ei garanteeri teate
edastamist.

13. ERR vaatab taotluse läbi 2 (kahe) nädala jooksul arvates selle saamisest ja teatab taotlejale taotluse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest.

14. Taotluse rahuldamisel teatab ERR taotlejale teate või üleskutse edastamise perioodi, programmid, milles teated edastatakse ja klippide üleandmise tähtaja ning tehnilised nõuded.

15. ERR jätab taotluse rahuldamata kui p 9 nimetatud taotlus ei vasta korra nõuetele või ei ole tegemist üldist huvi pakkuva teatega Eestis toimuvast mittetulunduslikust avalikust või
heategevusüritusest või sotsiaalse iseloomuga üleskutsega. ERR võib jätta taotluse rahuldamata, kui teate või üleskutse edastamine ei ole ERR-i programmi seisukohalt võimalik.

16. Klipi tehniline ja sisuline kvaliteet peavad võimaldama ERR-il klippi edastada. Klipi pikkus võib olla maksimaalselt 20 (kakskümmend) sekundit, sealjuures on ERR-il õigus teha nimetatud
reeglist erandeid. Klippide sisu peab vastama professionaalsetele audiovisuaalsetele teostele esitatavate eetilistele, kunstilistele ja tehnilistele nõuetele ning olema kooskõlas hea
ajakirjandustava ja ajakirjanduseetika normidega.

17. Teleprogrammides ETV, ETV2 ja ETV+ edastatavad klipid peavad olema .MOV või .MXF formaadis pildi küljesuhtes 16:9. ETV+-is edastatavad klipid peavad olema korrektses vene
keeles. Raadioprogrammides esitatakse teateid audioklippidena formaadis MP3 või WAV.

18. Kui p 16 nimetatud klipp ei vasta taotluses esitatud andmetele, kvaliteedinõuetele või korras toodud muudele nõuetele, teavitab ERR sellest taotlejat kirjalikult, märkides ära puudused.
Taotlejal on õigus mittevastav klipp ERR-i nimetatud tähtajaks asendada. Kui taotleja nimetatud tähtajaks klippi ei asenda, jätab ERR klipi edastamata ning teavitab sellest taotlejat.

19. Korra punktis 16 nimetatud klipp ei tohi sisaldada reklaami ega mingeid otseseid ja/või kaudseid helilisi viiteid avaliku ürituse või heategevusürituse või üleskutse esitlejatele,
sponsoritele, toetajatele või rahastajatele ega nende kaubamärkidele, toodetele või teenustele, samuti informatsiooni piletimüügi kohta (v.a teade selle kohta, et üritus on tasuta). Euroopa
Liidu eelarvevahenditest rahastatavate projektide kohta teadete edastamisel võivad klipid sisaldada Euroopa Liidu või Euroopa Liidu institutsioonide logo või tekstilist teadet eelviidatud
vahenditest rahastamise kohta.

20. Korra punktis 16 nimetatud klipis peab avaliku ürituse või heategevusürituse või kampaania korraldaja märkima oma nime heliliselt, ilma audiologota. Kui ürituse korraldajaks on
riigiasutus, kohaliku omavalitsuse asutus või üksus, avalik-õiguslik juriidiline isik, riigi ja / või kohaliku omavalituse poolt asutatud mittetulundusühing või sihtasutus, võib klipis esitada enda
logo/audiologo.

21. Teateid edastatakse kuni 10 (kümne) päeva jooksul enne avaliku või heategevusürituse toimumist, ERR-il on õigus teha nimetatud reeglist erandeid.

22. Teadete ja üleskutsete paigutuse ja järjestuse programmides korraldab ERR järgmiselt:
22.1 teleprogrammid ETV1 ja ETV2 ja ETV+ edastavad teadete- ja üleskutsete blokke tööpäeviti kuni viis korda päevas, nädalavahetusel ja riiklikel pühadel kuni neli korda päevas. Blokid on
kuni 3 minuti pikkused ja need paneb kokku kultuuriteadete toimetaja. Edastamise kellaajad määravad teleprogrammid arvestades programmide võimalusi ja sõltuvalt konkreetse saatepäeva
ülesehitusest. Iga klippi näidatakse päevas üldjuhul üks kord kas ETV-s või ETV2-s, venekeelseid klippe ETV+-s 1 kord päevas;
22.2 raadioprogrammid edastavad teadete- ja üleskutsete blokke järgmiselt: Vikerraadio ja Raadio 4 kuni viis korda päevas; Raadio 2 kuni neli korda päevas; Klassikaraadio argipäeviti
kuni neli korda päevas ja nädalavahetusel kuni kaks korda päevas. Edastamise kellaajad määravad raadioprogrammid arvestades programmide võimalusi. Raadioprogrammides on
keskmine edastuskordade arv päevas ühe programmi kohta 2 korda.

23. ERR-i teadete ja üleskutsete eest vastutab turundusosakonna toimetaja kes koordineerib teadete ja üleskutsetega seonduvat (taotlused, vastused, planeerimine) ning teeb vastavat
koostööd programmidega.

24. Teateid ja üleskutseid võetakse vastu e-posti aadressil [email protected]. Vajalik info taotluste esitamise kohta ja kontaktisiku andmed avaldatakse ERR-i veebilehel.

25. Korra kaasajastamise eest vastutab ERR-i turundusosakonna juhataja.

********************************************************************************************************

 Taotlus avaliku teate edastamiseks

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: