Juhatus

 

Margus Allikmaa (juhatuse esimees) on sündinud 28. juunil 1961 Paldiskis. 1980. aastal lõpetas ta Tallinna Polütehnikumi raadiotehnika erialal ja 1985 Tallinna Polütehnilise Instituudi elektroonika erialal. Allikmaa on läbinud juhtimisalase täiendkoolituse firmades Mercuri International ja EMI ning Nordic Theatre Institute (Taani) ja Institute of International Education (USA).
Aastatel 1981 - 1998 töötas Margus Allikmaa Eesti Draamateatris erinevatel ametikohtadel lavatöölisest direktorini. Järgnevatel aastatel töötas Margus Allikamaa AS-is Trio LSL (peadirektor) ning kultuuriministeeriumis (kantsler, minister). Kuni 2004. aasta juunikuuni oli ta Tallinna abilinnapea ning 2004 - 2007 Eesti Raadio juhatuse esimees. Oma põhitöö kõrvalt on Margus Allikmaa olnud Eesti Teatrijuhtide Liidu esimees, Eesti Kultuurkapitali ja Eesti Teatriliidu juhatuse liige, Eesti Muusikaakadeemia kuratooriumi liige, SA Vanalinna Teatrimaja, Kunstimuuseumi Sihtasutuse ja Eesti Draamateatri Sihtasutusenõukogu liige; Arhiivinõukogu Liige, Eesti Treenerite Ühenduse juhatuse esimees, samuti Eesti Lennuliikluse Teeninduse AS-i ja Tallinna Vee AS-i nõukogu liige.Margus Allikmaa on abielus ja kahe tütre isa. Tema harrastused on tennisemäng, jalgrattasõit, suusatamine ja muud tervisele soodsalt mõjuvad füüsilised tegevused.

Juhatuse esimees Margus Allikmaa vastutab ERR-i tervikliku arengu ning jätkusuutlikkuse eest, ta juhib arengukavade ja teiste strateegiliste dokumentide koostamist ning jälgib, et arengukavatsused oleksid kaetud ressurssidega. Juhatuse esimees vastutab innovatsiooni ja arendustegevuse eest.
Juhatuse esimees korraldab juhatuse tööd, tagab rahvusringhäälingu tõhusa töökorralduse, õigusaktides toodud nõuete täitmise ning struktuuriüksuste omavahelise koostöö. Juhatuse esimees esindab rahvusringhäälingut suhetes avalikkuse ja olulisemate koostööpartneritega. Samuti esindab ta ERR-i läbirääkimistel ametiliitudega, kehtestab töökorralduse alused, töötajate koosseisu ja tasustamise põhimõtted ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid.Vahetult alluvad juhatuse esimehele tehnikadirektor, tootmisteenistuse juhataja, turundusosakonna ja meediauuringute osakonna juhatajad.

margus.allikmaa@err.ee 

 

Joel Sarv (juhatuse liige) on sündinud Tartus, 26. mail 1969. Lõpetas 1987 Tallinna 7. Keskkooli ning 1992 Tallinna Tehnikaülikooli tootmise ökonoomika ja juhtimise erialal. Õppis 1990/91 ühiskonnateadusi Budapesti Majandusülikooli juures. 
Joel Sarv on töötanud varem Pärnu mööblivabrikus “Vikero”, reklaamibüroos “Zoom” ja mujal. Eesti Raadioga on seotud aastast 1995, juhatuse liige aastast 2000. Abielus, perekonnas on neli last. Harrastuseks on muusika, mängib viiulit Väikeste Lõõtspillide Ühingus. Lisaks meeldib reisida, pildistada, ehitada ja arvuteid taltsutada. On EÜS Põhjala vilistlane.

Juhatuse liige Joel Sarv vastutab ERR-i tulude ja kulude tasakaalu eest, juhib nii lühi- kui ka pikaajaliste eelarvete ja majandusplaanide koostamise kõiki etappe ning korraldab eelarvete täitmise kontrolli. Juhatuse liige tagab finantsaruannete ja aastaaruannete koostamise; korraldab finantskohustusi toovate lepingute projektide ettevalmistamise ja juhib nende arutelu juhatuses ja nõukogus. Juhatuse liige tagab raamatupidamise osakonna, administratiiv- ja õigusosakonna, finantsosakonna ning müügiosakonna töökorralduse ja toimimise, samuti vastutab arhiivide ning kinnisvaraosakonna töökorralduse eest. Kõigi eelmainitud allüksuste juhid alluvad vahetult temale.

joel.sarv@err.ee 

 

 

Ainar Ruussaar (juhatuse liige) on sündinud 30. oktoobril 1966 Tartus. 1984. aastal lõpetas ta Jõgeva Keskkooli ja 1991. aastal Tartu Ülikooli ajakirjandusosakonna.
Ruussaar on töötanud ajalehes Päevaleht, olnud Sõnumilehe ja uudisteagentuuri Baltic News Service peatoimetaja ning ETV prograamidirektor ja ETV juhatuse esimees. 2008. aastal oli ta Gruusia avalik-õigusliku televisiooni reformi nõustaja Thbilisis ning seejärel uudisteagentuuri BNS juhatuse liige. Eesti Raadios ja Eesti Televisioonis on Ruussaar ajakirjanikuna teinud kaastöid alates 1991. aastast, ta on juhtinud telesaateid ka TV3-s ja raadiosaateid Kuku raadios. Ajakirjanikuna on ta töötanud Aserbaidžaanis, Armeenias, Gruusias, Venemaal, Ukrainas, Usbekistanis, Bosnia Hertsegoviinas ja Horvaatias.
Ruussaar on lõpetanud kahel korral kõrgemad riigikaitsekursused (1993 ja 2011), kõrgemad psühholoogilise kaitse kursused Rootsis (1994) ja läbinud erinevaid juhtimiskoolitusi Eestis, Lätis ja Šveitsis. Teda on autasustatud Valgetähe V klassi teenetemärgiga ja medaliga „10 aastat Eesti kaitseväge“.
Ruussaar on abielus ja kolme lapse isa. Ruussaare hobideks on seljakotiturism ja lähiajalugu.

Juhatuse liige Ainar Ruussaar tagab seadusest, arengukavast ja ajakirjanduseetikast tulenevate eesmärkide ja ülesannete täitmise ETV, ETV2, ETV+, Vikerraadio, Klassikaraadio, Raadio 2, Raadio 4 ja Raadio Tallinna programmides ning portaalis err.ee. Ta vastutab uute saadete (sarjade, seriaalide ja üksikprojektide) loomise ja arendamise ning pikaajaliselt eetris olevate saadete jätkuva kvaliteedi eest.
Vahetult alluvad juhatuse liikmele peatoimetajad (sh portaalide peatoimetaja), uudiste- ja sporditoimetuse juhatajad, samuti Raadioteatri ja programmiteenistuse juhatajad. Juhatuse liige tagab nimetatud valdkondade toimetuste töökorralduse, sh eelarvega ettenähtud vahendite sihipärase kasutamise; samuti saadete regulaarse analüüsi (sise- ja välisretsensioonid, toimetustesisesed arutelud jne) ning koostöös koolitusjuhiga täiendkoolituse abil ajakirjanike ja teiste loominguliste töötajate ametialaste oskuste arengu.Juhatuse liikme vastutusvaldkonnaks on ka programmide ja toimetuste omavahelise koostöö süvendamine. Ennekõike tagab juhatuse liige erinevate struktuuriüksuste sujuva koostöö suurprojektide (nt laulupidu, valimised, vabariigi aastapäev, võidupüha jne) korraldamisel.

ainar.ruussaar@err.ee