Kultuuriteated

Vastavalt Eesti Rahvusringhäälingu seaduse § 11 lg 4) võib rahvusringhääling edastada tasuta teateid mittetulundusliku iseloomuga avalike ürituste ja sündmuste kohta või kutsuda üles teatud käitumisele, kui see on avalikes huvides.


TEADETE EDASTAMISE KORD EESTI RAHVUSRINGHÄÄLINGUS
KINNITATUD juhatuse 23.04.2008 otsusega nr 5.1
(muudetud juhatuse 19.01.2009 otsusega nr 1.1, 01.0 4.2009 otsusega 1.1, 07.04.2010 otsusega 1.1)

1. Käesolev “Teadete edastamise kord Eesti Rahvusri nghäälingus” (edaspidi – kord) on kehtestatud Eesti Rahvusringhäälingu seaduse § 11 l g 4 alusel.
2. Kord reguleerib Eestis toimuvatest mittetulundus likest avalikest ja heategevusüritustest üldist huvi pakkuvate teadete, samuti sotsiaalse iseloomuga üleskutsete edastamist ERR-i programmides.
3. Avalikkusele üldist huvi pakkuvad mittetulundusl ikud avalikud üritused (edaspidi – avalikud üritused) korra tähenduses on Eestis toimuvad avalikkusele üldist huvi pakkuvad näitused (va näitus-müügid), kontserdid, etendused, filmide linastused, spordivõistlused ja muud kultuuriüritused, tingimusel, et üritusele on avalik juurdepääs, üritus ei taotle tulu, üritust finantseerib osaliselt või täielikult avalik sektor.
4. Heategevusüritused korra tähenduses on Eestis toimuvad üritused, mille korraldamisest saadav tulu kasutatakse olulises osas heategevuslikuks otstarbeks.
5. Mittetulunduslikeks avalikeks üritusteks ega heategevusüritusteks ei loeta reklaami (promotsiooni) eesmärgil korraldatavaid üritusi ja poliitiliste erakondade või liikumiste poolt või tellimusel korraldatavaid üritusi.
6. Sotsiaalse iseloomuga üleskutsed (edaspidi – üleskutsed) korra tähenduses on sotsiaalselt soovitavat käitumist (liiklusohutus, haiguste ennetus, tervisekaitse jms), integratsiooni, keskkonnakaitset ja heategevust propageerivad üleskutsed.
7. Teated ning üleskutsed edastatakse ERR-i programmides tasuta.
8. Avalikest üritustest ja heategevusüritustest teadete ning üleskutsete edastamist võib ERR-ilt taotleda avaliku ürituse korraldaja. Üleskutsete edastamist võib ühtlasi taotleda riigiasutus.
9. Isik, kes taotleb ERR-ilt avalikust üritustest või heategevusüritustest teate või üleskutse edastamist peab ERR-ile esitama taotluse, milles tuleb märkida:
9.1 taotleja nimi, registrikood, aadress ja sidevahendite numbrid;
9.2 millisest üritusest teate edastamist taotletakse, kus ja millal üritus läbi viiakse (avalikust üritusest või heategevusüritustest teate edastamise taotlemise korral) ning nimekirja avaliku sektori organisatsioonidest-asutustest, mis antud üritust osaliselt või täielikult finantseerivad;
9.3 millise üleskutse edastamist taotletakse (üleskutse edastamise taotlemise korral);
9.4 avaliku mittetulundusliku ürituse puhul taotleja kinnitus, et tegemist on üldist huvi pakkuva teatega;
9.5 heategevusürituse puhul taotleja kinnitus, et tegemist on üldist huvi pakkuva teatega ning nimetatud ürituse korraldamisest saadav tulu kasutatakse olulises osas heategevaks otstarbeks;
9.6 üleskutse edastamisel taotleja kinnitus, et tegemist on sotsiaalse iseloomuga üleskutsega;
9.7 teate või üleskutse edastamise ajavahemik ja soovitud programmid;
9.8 taotleja kinnitab, et ta võtab endale täieliku vastutuse taotluses toodud andmete õigsuse eest ja kohustub hüvitama nende võimaliku ebaõigsusega ERR-ile või kolmandale isikule tekitatud kahju kogu ulatuses.
10. Taotleja annab taotluse esitamisega ERR-ile loa p. 15 nimetatud klipi ERR-is edastamiseks p. 9.7 nimetatud ajavahemikul piiramat u arv kordi.
11. Klippide tootmisega seotud kulud kannab taotleja.
12. Korra p. 9 nimetatud taotlus tuleb esitada ERR-ile hiljemalt 4 (neli) nädalat enne teate või üleskutse taotletavat esmaedastamise aega.
13. ERR vaatab taotluse läbi 1 (ühe) nädala jooksul arvates selle saamisest ja teatab taotlejale taotluse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest.
14. Taotluse rahuldamisel teatab ERR taotlejale, mitu korda teadet või üleskutset edastatakse, samuti esmakordse edastamise kuupäeva.
15. ERR jätab taotluse rahuldamata kui p. 9 nimetatud taotlus ei vasta korra nõuetele või ei ole tegemist üldist huvi pakkuva teatega Eestis toimuvast mittetulunduslikust avalikust või heategevusüritusest või sotsiaalse iseloomuga üleskutsega. ERR võib jätta taotluse rahuldamata, kui teate või üleskutse edastamine ei ole ERR-i programmi seisukohalt võimalik.
16. Taotluse rahuldamise korral peab taotleja ERR-i le üle andma teate või üleskutse klipi ERR-i poolt nõutud formaadis hiljemalt 14 (neliteist) kalendripäeva enne selle esmakordset edastamist. Klipi tehniline ja sisuline kvaliteet peavad võimaldama ERR-il klippi edastada. Klipi pikkus võib olla maksimaalselt 20 (kakskümmend) sekundit, sealjuures on ERR-il õigus teha nimetatud reeglist erandeid.
17. Teleprogrammides ETV1 ja ETV2 edastatavad klipi d peavad olema MOV või AVI formaadis pildi küljesuhtes 16:9, raadioprogrammides esitatakse teateid audioklippidena formaadis MP3 või tekstiliste teadetena. Raadio 4-s edastatavad tekstilised teated peavad olema eelnevalt korrektselt tõlgitud.
18. Kui p. 16 nimetatud klipp ei vasta taotluses esitatud andmetele, kvaliteedinõuetele või korras toodud muudele nõuetele, teavitab ERR sellest taotlejat kirjalikult, märkides ära puudused. Taotlejal on õigus mittevastav klipp p.16 nimetatud tähtajaks asendada. Kui taotleja nimetatud tähtajaks klippi ei asenda, jätab ERR klipi edastamata ning teavitab sellest taotlejat.
19. Korra p.16 nimetatud klipp ei tohi sisaldada reklaami ega mingeid otseseid ja/või kaudseid helilisi viiteid avaliku ürituse või heategevusürituse või üleskutse esitlejatele, sponsoritele, toetajatele või rahastajatele ega nende kaubamärkidele, toodetele või teenustele.
20. Korra p. 15 nimetatud klipis peab avaliku ürituse või heategevusürituse või kampaania korraldaja märkima oma nime heliliselt, ilma audiologota. Kui ürituse korraldajaks on riigiasutus, kohaliku omavalitsuse asutus või üksus, avalik-õiguslikjuriidiline isik, riigi ja / või kohaliku omavalitu se poolt asutatud mittetulundusühing või sihtasutus, võib klipis esitada enda logo/audio logo.
21. Teateid edastatakse kuni 10 (kümne) päeva jooksul enne avaliku või heategevusürituse toimumist, ERR-il on õigus teha nimetatud reeglist erandeid.
22.Teadete ja üleskutsete paigutuse ja järjestuse programmides korraldab ERR järgmiselt:
22.1 teleprogrammid ETV1 ja ETV2 edastavad teateid ja üleskutseid tööpäeviti kuni viis korda päevas ühe, kahe ja kolme minuti pikkuste blokkidena; nädalavahetusel ja riiklikel pühadel kuni neli korda päevas kuni kolme minuti pikkuste blokkidena. Edastamise kellaajad määravad teleprogrammid arvestades programmide võimalusi;
22.2 raadioprogrammid edastavad kultuuriteateid ja üleskutseid järgmiselt: Vikerraadio ja Raadio 4 kuni viis korda päevas; Raadio 2 kuni neli korda päevas; Klassikaraadio argipäeviti kuni neli korda päevas ja nädalavahetusel kuni kaks korda päevas. Edastamise kellaajad määravad raadioprogrammid arvestades programmide võimalusi.
23. ERR-i kultuuriteadete vastutav toimetaja on Tiina Leedu, telefon 611 4148, kes koordineerib kõike kultuuriteadetega seonduvat (taotlused, vastused) ning teeb vastavat koostööd programmidega.
24. ERR-i kultuuriteateid võetakse vastu e-posti aadressil kultuuriteated@err.ee
25. Korra kaasajastamise eest vastutab ERR-i turundusosakonna juhataja. 

 

Kontakt: Tiina Leedu

kultuuriteated@err.ee

tel. 611 4148